Úřední hodiny pro veřejnost:

po, st: 09:00 - 11:00 13:00 - 16:30, út, pá: 09:00 - 11:00, čt: Zavřeno

Obec Stará Červená Voda

Obec se skládá z osad Staré, Nové a Dolní Vody v údolí Červeného potoka. Původ názvu odráží barvu toku či dna potoka. Katastrální rozlohou 3669 ha náleží mezi největší v regionu. Území obce pokrývá z 38% zemedělská půda a z 58% les. Počet obyvatel se pohybuje okolo 630.

V obci je možné využít služeb Czech Point.

Aktuálně

Všechny informace z původních stránek obce najdete v záložce Obec-Archiv nebo v přímém odkaze zde.


Oznámení o konání Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v ČR


Rozšíření KOMBI zón od 01.04.2021


Svoz BIOODPADU v roce 2021

Bioodpad bude vyvážen každý sudý týden ve čtvrtek. Pravidelný svoz bioodpadu bude zahájen 08.04.2021 a ukončen 21.10.2021.

Olomoucký kraj dočasně omezuje autobusovou dopravu

Od středy 13. ledna 2021 Olomoucký kraj přistoupí k dočasnému omezení autobusové dopravy. Některé autobusové linky k tomuto datu přejdou do režimu jarních prázdnin.

Důvodem je uzavření škol v souvislosti s vládními opatřeními proti šíření koronaviru.

Informace o aktuálních jízdních řádech cestující najdou na webu cestujok.cz nebo idsok.cz, případně mohou zavolat na telefonní linku 588 887 788.


Novinka v sytému ZDRAVOTNÍ PÉČE pro tuto oblast

Vítkovická lékařská pohotovost, s.r.o. zahajuje svou činnost v pátek 18. prosince 2020. 
Podrobné informace naleznete zde.

Obnova některých školních spojů autobusů

Úprava spoje č.16 linky č. 950118 od 18.11.2020

Spoj č. 16 linky 950118 bude po obsloužení Nové Červené Vody pokračovat ze zast. Stará Červ.Voda,rozc. (odj. 7:16) do zastávky Stará Červ.Voda,ObÚ a dále podle jízdního řádu směr Jeseník. V úseku Stará Červená Voda – Žulová se předpokládá zpoždění spoje do 5 minut.


TOPENÁŘSKÝ SERVIS s.r.o. a společenství kominíků a topenářů

Bude provádět v naší obci revize kotlů na tuhá paliva. Dále pak provádí revize, kontroly a čištění komínů, kontroly kotlů na plynná paliva. Termín reiví a kontrol se uskueční v sobotu 28.11.2020.
- Kontrola a čištění komínů: 350,- Kč
- Kontrola a čištění plynového kotle: 350,- Kč
- Revize kotle na tuhá paliva: 800,- Kč.
Zájemci se mohou objednat telefonicky na telefonním čísle: 608 748 989, viz. leták

Úřední hodiny Obecního úřadu Stará Červená Voda

V souladu s krizovým opatřením vlády č. 994 ze dne 08.října 2020 se s účinností od 12.10.2020 do odvolání omezuje rozsah úředních hodin Obecního úřadu Stará Červená Voda:

Po: 08.00 -11.00 hod.; 14.30 - 16.30 hod.

St: 08.00 -11.00 hod.; 14.30 - 16.30 hod.

V případě potřeby nás kontaktujte na tel. č. 584 443 027.


Linka pomoci pro obyvatele obcí Mikroregionu Žulovska

Kontakty a úřední hodiny obcí MŽ a obce Vlčice v době nouzového stavu


Výzva k podávání podnětů ke změně územního plánu obce

Obec Stará Červená Voda plánuje pořízení změny územního plánu. Spolu s podněty obce je účelné, aby návrhy podávali také občané – vlastníci nemovitostí. Protože se ale jedná změnu, nikoliv nový územní plán, měly by být vaše podněty pouze takového rozsahu, které nevybočují z dosavadní koncepce a je reálné jejich projednání s dotčenými orgány. Mimo jiné to znamená, že podle platných předpisů nelze vymezovat nové zastavitelné plochy, pokud není vyčerpána většina dříve navržených. Krajský úřad jako nadřízený orgán územního plánování by takové záměry zamítnul. Přesto je v odůvodněných případech možné pro drobnější záměry (např. pro 1 RD) takové plochy navrhnout, pokud dojde ke kompenzaci (vyřazení jiné plochy v přibližně stejném rozsahu). Kromě toho musí taková plocha splňovat další požadavky, z nichž nejdůležitější jsou: 1) musí koncepčně navazovat na stávající zástavbu (nelze vymezovat zastavitelnou plochu kdekoliv ve volné krajině), 2) nesmí být na kvalitních zemědělských půdách (I. a II. bonity). Z toho vyplývá, že podněty na nové zastavitelné plochy by měly skutečně jen ty důležité, náležitě odůvodněné.

Protože jde o změnu územního plánu, stavební zákon pro takové případy stanovuje, že pokud je změna pořizována z iniciativy soukromých subjektů, je možné zařazení těchto podnětů podmínit přiměřenou finanční spoluúčastí žadatelů. Záleží vždy na rozsahu celé změny a složitosti záměrů a jejich projednání (velmi orientačně to může představovat pro běžné podněty cca 5 – 10 tis. Kč).

Obsah „návrhu na pořízení změny územního plánu“ není předepsán, měl by ale obsahovat alespoň tyto náležitosti:

-        Údaje umožňující identifikaci navrhovatele, včetně uvedení skutečnosti prokazující, že navrhovatel je oprávněn podat návrh na pořízení změny (jméno a příjmení, datum narození, adresa trv. bydliště, kontakt – mail, telefon, označení – občan obce, fyzická nebo právnická osoba mající vlastnická nebo obdobná práva k pozemku nebo stavbě na území obce, oprávněný investor, …)

-        Důvody pro pořízení změny územního plánu (odůvodnění toho, proč má být změna v území provedena, proč by s takovou změnou mělo souhlasit zastupitelstvo, zpracovatel, dotčené orgány, pořizovatel, veřejnost. Bez komplexního odůvodnění nemůže být řádně posouzen požadavek na změnu)

-        Návrh obsahu změny územního plánu (uvede se konkrétní požadavek na změnu, včetně čísla pozemku, lze doplnit zákresem např. do výřezu katastrální mapy)

-        Návrh úhrady nákladů na pořízení změny územního plánu (uvede se, jakým způsobem a v jaké výši se chce navrhovatel podílet na úhradě nákladů na pořízení změny územního plánu)

-        Datum, podpis

Návrhy lze podávat na obecní úřad, tak, aby byly doručeny do 31. října 2020. Poté budou jednotlivé návrhy posouzeny pořizovatelem, zpracovatelem a následně zastupitelstvo rozhodne o rozsahu pořizované změny (které návrhy budou zařazeny k řešení). O dalším postupu budete informováni na úřední desce a na stránkách obce.


Pošta partner Stará Červená Voda - kontaktní místo Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra ČR

Od 01.07.2020 můžete využívat kontaktní místo ZPMV ČR na České poště ve Staré Červené Vodě čp. 111. Telefon: 792 364 970. Odkaz: Kontaktní místo ZPMV ČR 


Cestuj s Olomouc region card


Kontrola a čištění komínů a kontrola plynových spotřebičů


Pošta Partner Stará Červená Voda - nová otevírací doba pro veřejnost od 01.07.2020

Pondělí - čtvrtek    09.00 - 11.00 hod.;    15.00 - 16.30 hod.

Pátek        09.00 - 11.00 hod.;    15.00 - 16.00 hod.


Možnost výběru z bankomatu  umístěného u penzionu NIGRAAQUA v Černé Vodě


Nově v záložce Informace pro občany:

  • Nové nádoby na jedlé oleje a tuky
  • Uzavírka silnice Žulová - Stará Červená Voda

O silvestrovské půlnoci a na Nový rok nad našimi hlavami létal dron a natočil pár obrázků. Na některé z nich se můžete podívat na těchto odkazech:

Silvestrovský ohňostroj

Novoroční přelet nad Starou Červenou Vodou


 

 

 

 

Vytvořeno v systému shopadmin® 2020 - 2021